Përse nevojiten Raportet e Fitimit?

Nëse jeni përdorues i programit financiar alpha.al , drejtoni një biznes , jeni financier apo kontabilist, dhe kërkoni që :

  1. të informoheni rreth fitimit dhe gjendjes suaj të llogarive,
  2. të krahasoni shitjet akutale të biznesit tuaj apo të klientëve tuaj,
  3. të kryeni analizimin e saktë të pasqyrës së të ardhurave dhe shpenzimeve,
  4. dhe të analizoni fitimin aktual si dhe artikujt e shitjes sipas periudhave të caktuara,

Ajo çfarë ju nevojitet është delta.alpha.al.

Gjenero tani vetëm me një klik raportet e fitmit dhe një pasqyrë të qartë për ecurinë e biznesit në celularin tuaj

  • shpejtë,
  • saktë,
  • dhe thjeshtë.

Informohu çdo ditë rreth fitimeve të biznesit dhe ecurisë së tij qoftë ditore, mujore, apo dhe vjetore. Këto raporte aktivizohen automatikisht, nuk kanë kosto për financierët dhe klientët e tyre por as për çdo përdorues të programit alpha.al. Ato mund të ndahen me shumë përdorues pa kosto të shtuara. Nëse dëshironi raporte të veçanta, me pothuaj çdo informacion apo raport në Alpha – mund të krijohen raporte vizuale të personalizuar.

Si funksionon?

Raporti Fitimi Live është një raport i gatshëm vizual i cili vjen tek ju i paraqitur me anë të grafikëve dhe tabelave dhe përmban informacion si:

  • Fitimi dhe gjendja e llogarive
  • Pasqyra e të Ardhurave dhe Shpenzimeve & Artikujt e shitjes.

Raporti i Fitimit është ndërtuar në programin delta.alpha.al. Ky program shërben për vizualizimin e informacionit, krijimin e raporteve inteligjente të perfomancës së biznesit tuaj. Delta.alpha.al i merr të dhënat nga organizata juaj Alpha.

Raportet delta.alpha.al mund t’i shihni në celularin tuaj ose dhe në web. Delta.alpha.al i merr të dhënat në çast dhe pasqyron pa ngarkuar programin tuaj Alpha. Raportet Delta mund t’i ndani me shumë përdorues në mënyrë të thjeshtë dhe direkt nga celulari juaj. Pothuaj çdo informacion në programin tuaj Alpha.al mund ta shfaqni në Delta.alpha.al në menyre vizuale dhe live në celularin tuaj.

Raportet Mobile të gatshme të performancës ditore të biznesit tuaj në Alpha, mund t’i merrni në çast, të sakta, pa ngarkuar programin tuaj Alpha, nëpërmjet programit delta.alpha.al.

Për të aktivizuar këto raporte mjafton që të kontaktoni me një IMB Partner ose të shkruani në livechat-in tonë në alpha.al dhe do të kontaktoheni menjëherë.