Pjesa 1: Cilat janë problematikat kyçe që bizneset hasin?

TRANSKRIPT

Ju falenderojmë për pjesëmarrjen në këtë Webinar.

Ky webinar ju drejtohet të gjithë juve që i jeni përgjigjur thirrjes sonë për Internship Remote por dhe për të gjithë ata që kanë shprehur tanimë interes për të krijuar një bashkëpunim me IMB.

Siç mund ta dini IMB është një kompani softuerësh e themeluar në Shqipëri e cila ka reth 30 vite eksperiencë. IMB ka 3 produkte kryesore të cilat synojnë të japin zgjidhje për nevojat thelbësore të bizneseve: 

 • Mobi (për shitjen në vend, terren dhe menaxhimin e inventarit) 
 • ProDream për menaxhimin e recepsionit të Hoteleve dhe ProDream Agjenci për menaxhimin e tureve
 • Alpha për menaxhimin e gjithë të dhënave të përmbledhura të një biznesi dhe raportimin 

Ky webinar quhet “IMB Solution Provider”, dhe ka për qëllim të trajnojë të gjithë partnerët e ardhshëm të IMB-së të cilët duan të ofrojnë zgjidhje për bizneset. Ky trajnim do ketë 3 pjesë. 

 • Në pjesën e parë – do të shohim cilat janë nevojat dhe problemet thelbësore që bizneset kanë?
 • Në pjesën e dytë – do të shohim cilat janë rolet dhe proceset e punës në një biznes?
 • Në pjesën e tretë – do të shohim si ju, si Solution Provider do të ofroni zgjidhje për nevojat/problemet nëpërmjet produkteve të IMB-së?

Çfarë do të thotë të jesh një IMB Solution Provider?

 • Solution Providers – krijojnë kontakt me biznese të cilët nuk janë klientë të IMB-së dhe janë në gjendje t’u prezantojnë zgjidhje për çdo hallkë të biznesit të tyre nëpërmjet produkteve të IMB. 
 • Solution Providers përfitojnë komsione referimi për punën e tyre.
 • IMB numëron deri më tani mbi 30 Solution Providers, të cilët janë individ (free-lancers) ose kompani konsulence që ofrojnë shërbime për bizneset.

Cilët janë benefitet e një Solution Provider?

Në përfundim të këtij trajnimi, ju do të keni mundësinë të certifikoheni: Për realizimin e trajnimit si IMB Solution Provider, dhe do t’ju hapet rruga për t’u bërë partnerë me IMB dhe listuar në portal. Format e partneritetit që IMB ofron kanë këto incentiva financiare: 

 • Si Referures – të cilët angazhohen në rishitjen e produkteve. Ata marrin komision 20%, i cili aplikohet vetëm një herë për çdo klient të ri.
 • Si Partner Supporti – të cilët angazhohen në rishitjen e produkteve dhe dhënien e supportit për klientët – përfitojnë komision 30% edhe ky komision i cili aplikohet sa herë që klienti rinovon abonimin e tij në produktet e IMB.
 • Solution Providers, do të kenë akses në Portalin e Partnereve – i cili thjeshtëzon të gjithë komunikimin me IMB, referimin e klientëve, dhe marrjen e komisioneve. 
 • Llogari demo – në të gjitha produktet e IMB-së – në mënyrë që të përgatisin prezantime për bizneset me të cilët do të kenë kontakt.
 • Support i dedikuar për Partnerët 
 • Dhe trajnim i vazhdueshëm, i cili garanton që Solution Providers të jenë githmonë të azhornuar me të rejat më të fundit.

Ok, tani që prezantimet paraprake u bënë, mund të fillojmë me pjesën e parë të këtij webinari.

Cilat janë problematikat me kyce që bizneset hasin? Për lehtësi ne do të shohim problematikat për – Bizneset e Vogla, Hotelerinë, dhe bizneset e mesme (shërbimi, prodhim etj).

1.1 Fillimisht do të shohim cilat janë problematikat e biznesit të vogël / retail? 

Në këtë kategori që shpesh herë i referohemi thjesht si “biznes i vogël” përveç bizneseve me volum të ulët shitjesh kryesisht i referohemi biznesit tregtar të shitjeve me pakicë (retail)  dhe që përfshin aktivitete si  Dyqane të shitjes me pakicë / ushqimore / pije / Farmaci / Dyqane veshje / sportive / aksesorë / këpucë / optika / materiale ndërtimi / aksesorë për shtëpinë & kuzhinën / celularë etj.

Dhe gjithashtu kur duam të identifikojmë problemet/nevojat e biznesit “të vogël” retail – përveç llojit të aktivitetit kemi parasysh dhe strukturën e tyre të organizimit. Kryesisht kanë një strukturë të thjeshtë, me pak role – Administrator dhe Shitës ose disa pika shitjeje.

Problemet kyçe të biznesit të vogël janë:

 1. Nga vetë përkufizimi një biznes tregtar fillimisht duhet të blejnë mallin nga furnitorët (me shumicë) dhe ta rishesë me pakicë tek klientët e tij. Rrjedhimisht nevoja/problemi kyç që hasin është: Si të menaxhojë inventarin një biznes i vogël? Kjo gjithmonë lidhet me nevojën për të patur produktet e duhura, në sasitë e duhura, në kohën e duhur. Kur kjo realizohet në mënyrë eficente, bizneset ulin kostot e magazinimit (nuk mbajnë sasi të mëdha për produkte që nuk shiten) dhe maksimizojnë shitjet për produktet. Disa nga sfidat janë:
  1. Si të parashikojë saktë porosinë e rradhës? Bazuar në shitjet e produkteve, gjendjet aktuale.
  2. Si të identifikojë produktet të cilat kanë 6-12 muaj pa shitur, në mënyrë që të mos i porosisë në të ardhmen, dhe të ulë kostot e magazinimit për to.
  3. Si të ketë gjendjen e stokut/mallit – në çdo moment? Dhe të mos bazohet vetëm në numërimin fizik të mallit, i cili merr goxha kohë.
 2. Menaxhimi i inventarit mund të bëhet dhe në mënyrë plotësisht manuale, por kjo kërkon jashtëzakonisht shumë kohë. Ndaj problematika e rradhës që biznesi Retail ka, është si të menaxhojë më mirë kohën?
  1. Si të shënojnë blerjet/furnizimet shpejt? Në mënyrë që të mblidhen me gjendjet aktuale të secilit produkt – dhe të ketë totalet e gjendjeve.
  2. Si të harxhojnë sa më pak kohë për të nxjerrë informacionin në lidhje me inventarin? Gjendjen e artikujve.
  3. Si të harxhojnë sa më pak kohë për të marrë infomacionin në lidhje me shitjet? Gjendjen e keshit?
 3. Në mënyrë që bizneset të menaxhojnë më mirë inventarin dhe kohën e tyre, do duhet që të gjejnë zgjidhje (aplikacione) të cilat ulin kostot: 
  1. Si të arrijnë eficencën (të kenë produktet e duhura, në sasitë e duhura në kohën e duhur) me kostot më të ulta.
  2. Si të gjejnë një sistem i cili të mos rrisë kostot fikse ose të përmuajshme?
 4. Së fundmi, nevoja e pothuaj gjithë bizneseve – si të ofrojnë shërbim të shtuar për klientët?
  1. Të menaxhojnë më shumë pika shitje? Ose Shitje në terren?
  2. Të të mundësojnë shitjet online dhe marrjen e pagesave online.

Këto janë 4 nevojat/problemet kyçe që biznesi i vogël synon të zgjidhë, për të cilat ju si Solution Providers, do duhet fillimisht t’i identifikoni dhe t’i paraqisni zgjidhje nëpërmjet produkteve të IMB.

1.2 Kalojmë në grupin e dytë të bizneseve, ato të hotelerisë:

 1. Hoteli, synon të rrisë shfrytëzimin e dhomave, pra rezervimet në hotel në njësinë e kohës. Ka një shprehje që çdo ditë që kalon çdo dhomë e cila nuk rezervohet është humbje, pasi nuk mund të shitet më. Ndaj kjo është sfida kryesore me të cilat hotelet përballen. Të gjitha nevojat/problemet e tjera janë rrjedhojë e saj:
 2. Si të rrisë bashkëpunimin me Agjencitë, me qëllim rritjen e shfrytëzimit të hotelit? – Si t’u ofrojë atyre informacion të saktë të azhurnuar në çdo moment, lidhur me disponueshmërinë dhe çmimet. E cila lidhet me nevojën vijuese:
 3. Si të ketë informacion të plotë dhe kontroll mbi disponueshmërinë e dhomave në çdo kohë – me qëllim që të marrë masa për rritjen e rezervimeve? 
 4. Dhe së fundmi, pasi hoteli ka dhënë zgjidhje për problemet e mësipërme, do të synojë të mbajë kostot e transkasioneve (rezervimeve) nën kontroll. Pra të gjitha zgjidhjet për rritjen e rezervimeve të mos vijnë me kostot të shtuara pasi rezultati mbetet i njëjtë, qëllimi është të rrisë shfrytëzimin duke ulur kostot variabël. 

Agjencia

 1. Agjencia, synon të rrisë numrin e klientëve duke shtuar paketat turistike, turet, rezervimet etj.  
 2. Për të bërë këtë, i duhet t’i japë zgjidhje problemit/nevojës së rradhës – se si mund të menaxhojë më shumë grupe turistike? Dhe si të rrisë numrin e tureve në njësinë e kohës? 
 3. Në momentin që agjencia ka zgjidhjet dhe mjetet për të menaxhuar disa grupe njëkohësisht, synon të rrisë bashkëpunimin me Hotelet në mënyrë që të shtojë aktivitetin e saj dhe ofertat.
 4. Së fundmi, ka nevojë që procesojë transaksionet me klientët dhe hotelet, në mënyrë të shpejtë dhe transaparente, që të mos krijojë vonesa.

Ju si Solution Providers do të keni mundësinë t’u ofroni Hoteleve dhe Agjencive jo vetëm zgjidhje (për nevojat e tyre më vete) por dhe zgjidhje të cilat rrisin bashkëpunimin mes tyre.

1.3 Së fundmi do të kalojmë në kategorinë e biznesit të mesëm/madh

Për këtë temë, biznes i mesëm dhe i madh, përveç volumit të xhiros, apo numrit të punonjësve, dhe numrit të klientëve, kemi parasysh biznese që kanë aktivitet:

 • Shërbime (konsulencë financiare, real estate, marketimi, ligjore, etj), 
 • Aktivitete si Ndërtim ose Prodhim
 • Grup kompanish (tregti, ndërtim, hoteleri, etj.)

Dhe strukturë hierarkie me disa role:

 • Administrator – ekip drejtues
 • Zyrë finance, Burime njerëzore, partnerë rishitës etj.

Cilat janë nevojat e biznesit të mesëm/të madh?

 1. Duke qenë se biznesi i madh (sipas përkufizimit në këtë webinar) i duhet të kordinojë punën mes hallkave të biznesit, për të realizuar shërbimet/aktivitetin e tij të përditshëm – nevoja e parë që është raportimi i përmbledhur për çdo hallkë të biznesit. Ky raportim duhet të jetë i saktë në çdo moment dhe të merret në çast (live) pasi është nevojshëm për marrjen e vendimeve. Cilat janë disa nga informacionet që drejtuesit e një biznesi kanë të nevojshëm:
  1. Cila është gjendja e shitjeve? → agjentët/pikat e shitje dhe periudhe
  2. Cila është gjendja e klientëve? → klientët me volumin më të madh, debitorët, aktivitetet me klientët, aktivitetet me prospekt
  3. Cila është gjendja e keshit? → arkëtime ditore / sipas periudhës & parashikimi
  4. Cili është niveli i inventarit? → kur duhet bërë porosia e rradhës, kostot e magazinimit
  5. Cila është gjendja e shpenzimeve? → Cilët janë sektorët me shpenzime më të larta?
 2. Bizneset e mesme dhe të mëdha, zakonisht kryejnë shkëmbime me një numër më të madh klientësh, jo vetëm individë persona të zakonshëm, por në shumicën e rasteve ata u shesin Bizneseve të tjera. Ndaj e kanë një nga nevojat më të zakonshme – Menaxhimin e gjithë informacionit për klientët dhe shitjet– historikun e tyre, shitjet, veprimet me klientë, prospektet – apo atë të cilët priten të kthehen në klientë?
 3. Në vijim, pasi kanë siguruar informacionin e plotë për veprimet e kompanisë dhe klientët – nevoja e rradhës është të gjejë zgjidhjet për të përmirësuar cash-flow dhe përshpejtojë marrjen e pagesave? -Kjo është një nevojë shumë thelbësore që kanë të gjithë bizneset në mënyrë që të garantojë shëndetin e kompanisë dhe jetëgjatësinë e saj.
 4. Në përfundim, një biznes i mesëm & i madh për të arritur mirëmenaxhimin, ka të nevojshme të automatizojë proceset e punës në mënyrë që të ulë kostot dhe të rrisë kontrollin mbi aktivitetetet e çdo hallke?
  1. Fillimisht ka nevojë që të gjitha sistemet e menaxhimit t’i raportojnë për veprimet që përdoruesit kryejnë në to? Për të patur kontroll dhe transparencë e cila lehtëson identifikimin e proceseve të punës – që mund të mos jenë shumë eficente.
  2. Gjithashtu, ka nevojë që sistemet e menaxhimit të ulin kostot e transaksioneve (pra të nevojitet më pak kohë me pak hallka për të realizuar shitjet) dhe kostot administrative (si sistemet të jenë me kosto më të ulta sesa puna manuale)? 

Këto janë nevojat/problemet kyçe të biznesit të madh.

Këtu përfundon pjesa e parë e Webinarit.

Nesër në të njëjtën orë do të zhvillohet pjesa e dytë: ku do të shohim për secilin nga grupet e bizneseve Cilat janë proceset e punës dhe rolet (personat) e përfshirë në zgjidhjen e problemeve?