Pjesa 2: Cilat janë rolet (personat) dhe proceset e punës që përfshihen në zgjidhjen e problemeve?

Transkript

Ju uroj mirëseardhjen në pjesën e dytë të webinarit “IMB Solution Provider”.

Parathënie

Përpara se të nisim programin e pjesës së dytë, nisur dhe nga pyetjet që morëm nga ju dje – do të bëjmë një shpjegim se cila do të jetë detyra që do të jepet në fund të kësaj serie trajnimi, dhe çfarë shpërblimi do merrni për angazhimin tuaj. 

Ajo që ne presim në fund të këtij trajnimi, është që gjithsecili prej jush të krijojë dhe regjistrojë një apo disa Leads për IMB-në.

Çfarë do të thotë Lead- Si përkufizohet një Lead? 

Në rastin tonë, një Lead, është një biznes i cili ka shprehur interes për një ndër produktet e IMB.

Pse na intereson një Lead?

Për çdo biznes, një Lead është shumë i rëndësishëm pasi ka shancet më të larta të konvertohet në shitje (në klient).

Çfarë shpërblimi merr pjesëmarrësi në këtë trajnim, për krijimin e një Lead?

Ju do të merrni 10 euro për çdo Lead që do të krijoni dhe regjistroni në IMB

Ky ishte informacioni paraprak që deshëm të ndajmë me ju sot, në vijim detajet:

 • Si do të krijoni një Lead?
 • Si do ta regjistroni atë?
 • Dhe afati i detyrës – do të komunikohen ditën e nesërme pasi janë pikërisht pjesë e trajnimit që do të merrni për krijimin e një Lead. 

Tani do të vazhdojmë me programin e trajnimit.

1 – Dje u zhvillua hyrja dhe pjesa e parë, ku shpjeguam çfarë është një IMB Solution Provider, çfarë benefitesh ka? Gjithashtu shpjeguam se “cilat janë problematikat dhe nevojat kryesore që bizneset kanë?”

Për të gjithë ata që nuk munden të marrin pjesë, apo patën vështirësi teknike dhe nuk e ndoqën live të gjithë Webinarin – mund të gjejnë në alphablog.al/courses/, Video Regjistrimin, Slidet e Prezantimit dhe një Transkript të tij.

Sot në pjesën e dytë – do të shohim “cilat janë rolet dhe proceset e punës brenda një biznesi?”

Dhe nesër në pjesën e tretë dhe të fundit të kësaj serie – do të shohim “si ju si solution providers do mund t’i ofroni zgjidhje software për problematikat/nevojat e secilit rol në një biznes” dhe “si do të krijoni një lead”.

Tema sot: Cilat janë rolet e punës në një biznes, do të ndjekë të njëjtin grupim 

 • Retail
 • Hoteleri
 • Biznese të mesme & mëdha (prodhim, ndërtim, shërbime etj.)

Cilat janë Rolet e punës në një biznes Retail?

Një biznes retail, ka një strukturë të thjeshtë organizimi dhe 3 role kryesore:

 • Ka një administrator – që zakonisht është themeluesi i kompanisë
 • Ka një ose disa shitës – për një biznes të vogël shpesh herë ndodh që rolin e shitësit ta kryejë administratori, nëse është një biznes me disa dyqane/pika shitjesh ka disa shitës. 
 • Ka një financier – zakonisht financieri është një rol i jashtëm dhe e ndihmon administratorin të paguajë taksat dhe detyrimet mujore të biznesit pranë autoriteteve.

Cilat janë punët që kryejnë rolet në një biznes retail?

Administratori 

 • Kujdeset që të bëjë porositë e mallit (stokut) tek furnitorë, sa herë që ka nevojë për produkte.
 • Më pas kujdeset që mallin ta magazinojë në dyqanin e tij (ose magazinën) dhe të shënojë datën kur e ka blerë, çmimin, dhe të llogarisë gjendjet totale të mallit (mallin që kishte para porosisë me mallin që bleu)
 • Këtë proces e bën vazhdimisht – në mënyrë që të sigurohet për të mos patur Stock të Ngelur (apo produkte që nuk shiten) ose mungesë stoku (produkte që shiten dhe kanë kërkesë por nuk kanë gjendje)
 • Më pas përcakton çmimet me të cilat produktet do të shiten, përcakton zbritjet (ofertat) për produktet në varësi të sasive që ka, apo kategorive të klientëve
 • Në fund të çdo periudhe (ditore/javore/mujore) administratori kujdeset që të shoh gjendjen e Cashit dhe të bëjë pagesat e nevojshme (për punonjësit, për faturat mujore (si qeratë, drita/ujë) për taksat & tatimet, dhe për blerjet e reja të mallit)

Roli tjetër është ai Shitësit.

 • Administratori mund të realizojë dhe shitjet e produkteve
 • Shitësi shënon shitjen e produkteve në mënyrë manuale (në një bllok) ose në një program për shitjet (POS) duke skanuar barcodin ose kërkuar përshkrimin e produktit
 • Regjistron pagesat
 • Kontrollon çmimet e produkteve dhe zbritjet/ofertat 
 • Kontrollon nëse një produkt është gjendje në dyqan (apo në janë rrjet dyqanesh, nëse një produkt është gjendje në një nga dyqanet)
 • Regjistron produkte të reja, në programin POS për shitjet

Roli tjetër është ai i Financierit

 • Ky nuk është një rol aktiv në bizneset Retail. Kjo do të thotë që financierët veprojmë si konsulentë të jashtëm (pra nuk janë punonjës të biznesit) dhe ndihmojnë Administratorët në përgatitjen e taksave & tatimeve dhe pagesave mujore.
 • Financieri grumbullon nga biznesi Retail – të gjithë faturat e blerjes së mallit dhe i hedh në excel ose program financiar
 • Grumbullon të gjithë faturat e shitjes së mallit
 • Grumbullon gjithë pagesat e tjera që biznesi kryen (si psh rrogat e punonjësve/të administratorit, qeratë, abonimin e internetit, dritave/ujit etj)
 • Llogarit detyrimet mujore që biznesi duhet të paguajë për taksat dhe tatimet.
 • Këto ishin 3 rolet e një biznesi Retail.

Tani do të kalojmë në rolet e biznesit të Hotelerisë

Fillimisht rolet dhe proceset e punës në një Hotel

Menaxheri i hotelit

 • Kujdeset që të menaxhojë të gjithë kanalet e shitjes: Online, Agjencitë, Walk-in
 • Krijon raporte për performancën e hotelit – shfrytëzimin sipas periudhave,
 • Përcakton çmimet e dhomave sipas kategorive, sezonit, kanalit të rezervime
 • Krijon bashkëpunim me Agjencitë dhe bën përpjekje për shitjen e dhomave
 • Krijon oferta për hotelin në bashkëpunim me agjencitë dhe kërkesat e tyre
 • Menaxhon promovimin e hotelit dhe paketave

Recepsionisti

 • Monitoron kalendarin e rezervimeve, bën rezervime
 • Jep informacion klientëve për çmimet / ofertat/ disponibilitetin 
 • Kryen veprimet me klientët: check-in / check-out/ printon faturën / merr pagesën

Menaxheri i Agjencisë

 • Krijon paketat turistike, përcakton çmimet, përzgjedh itenerarin
 • Lidh marrëveshje bashkëpunimi me hotelet, merr nga ata disponibilitetin, datat dhe çmimet.
 • Menaxhon grupet turistike – njofton për paketat, transportin, itenerarin, 
 • Promovon Paketat Turistike 

Agjenti i shitjes 

 • Merr rezervime për paketat turistike, krijon/plotëson grupet
 • Mban kontaktin me grupet turistike
 • Faturon klientët dhe merr pagesat prej tyre
 • Organizon dhe konfirmon rezervimet me Hotelin, shpërndarjen nëpër dhoma, dhe kryen pagesat tek hoteli.

Tani do të kalojmë në kompanitë e mesme dhe të mëdha

Siç e pamë dhe në pjesën e parë, të këtij webinari, kompanitë e mesme/të mëdha kanë më shumë role të përfshira në proceset e tyre të punës. Ato janë:

 • Administratori/ekipi drejtues
 • Menaxheri i Shitjes/distribucionit
 • Agjent Shitjesh
 • Menaxheri i Financës / Eksperti Kontabël

Cilat janë punët që secili rol ka në një biznes të mesëm/të madh?

Administratori

 • Merr vendime të përditshme por dhe vendime me afatgjatë në bazë të raporteve që vijnë nga e gjithë kompania në lidhje me: Shitjen, Prodhimin, Inventarin, Klientët, Kostot 
 • Përcakton Objektiva për secilën hallk të biznesit
 • Aprovon pagesat, shpenzimet  (pagat e punonjësve, pagesat mujore) blerjet e mallrave, investimet për biznesin (pajisje për zyrën/punishten/fabrikën)

Menaxher i Shitjes

 • Menaxheri i shitjes ka për qëllim të shtojë numrin e klientëve dhe të zgjerojë prezencën e produkteve të kompanisë. Për të realizuar këtë qëllim në bizneset e mesme/të mëdha,  Menaxheri te shitjet ka mundësinë të shfrytëzojë disa kanale shitjesh, si shitje në dyqan, shitje me agjent në terren (distribucioni), shitje online, shitje me partnerë rishitës etj. 
 • Për të shfrytëzuar sa më mirë të gjitha kanalet e shitjes, i duhet që të kontrollojë aktivitetet e shitjes në secilin kanal (sa oferta, sa takime, sa leads, prodhohen në secilin kanal).
 • Për të arritur qëllimin vendos targets shitjeje dhe monitoron arritjen e tyre
 • Gjithashtu monitoron skemat e shpërblimit me anë të komisioneve, çka janë forma më e zakonshme e shpërblimit për shitjen.
 • Një menaxheri shitjesh i duhet gjithashtu të bëjë parashikime për shitjet javore/mujore.
 • Si dhe të monitorojë CRM (një sistem për menaxhimin e klientëve) për të gjithë aktivitetet me klientët (siç thamë një biznes i madh/i mesëm, ka veprime me një numër të madh klientësh ndaj i duhet një sistem ku të përmbledhë gjithë informacionin për ta).

Menaxheri i Distribucionit

 • Ky rol është prezent në kompani të cilat kanë ekipe shitjesh në terren dhe bëjnë shpërndarjen e produkteve të tyre në shumë dyqane (psh kemi parasysh, kompanitë që janë shpërndarës të produkteve ushqimore, pijeve, depot farmaceutike etj).
 • Menaxheri i distribucionit menaxhon ekipin e shitjes të cilët bëjnë shitjen dhe shpërndarjen e produkteve me anë të furgonave në terren. 
 • Gjithashtu organizon planin e lëvizjeve për ta, planin e furnizimeve me mallra (mallrat që do të ngarkohen në çdo agjent shitje) të cilat më pas do t’u shpërndahen klientëve, dhe planin e mallrave që duhen porositur.
 • Monitoron CRM për gjithë aktivitetet me klientët

Agjent Shitës

 • Ky rol ka objektiva të njëjta me Menaxherët e Shitjes apo Distribucionit – ata synojnë të rrisin numrin e klientëve për të arritur targets të tyre.
 • Krijojnë aktivisht leads dhe i konvertojnë në shitje/klientë
 • Përgatit oferta/prevenetiv dhe faturën e shitjes, dhe kujdeset që të marrë pagesën në afat sa më të shkurtër. 
 • Plotëson CRM-në me të dhënat e klientëve dhe Leads
 • Monitoron raportin e komisioneve të shitjes – çka zakonisht është forma më e rëndësishme e shpërblimit për Shitësit b2b.

Menaxheri i Financës

 • Menaxheri i Financës (ose shefat e financës siç quhen në gjuhën e përditshme) gjenerojnë raporte financiare dhe informojnë drejtuesit e kompanisë me raporte dhe parashikime që nevojiten për të gjitha vendimet e kompanisë.
 • Bën parashikime për fitimin e kompanisë, parashikimi për arkëtimet (pagesat nga klientët) parashikime për shpenzimet (pagesa që kompania duhet të bëjë në palë të tjera)
 • Fillimisht menaxheri i financës monitoron gjendjen e Cashit- kjo është e rëndësishme pasi çdo muaj biznesi duhet të bëjë parashikimin e sasisë së cashit që i nevojitet të mbledhë nga klientë (arkëtime) për të bërë Pagesa (si pagat e punonjësve, detyrimet e taksave dhe tatimet, pagesa për Utilities: qera, drita, ujë, telefon, transport etj.) dhe Blerjet e ndryshme (mallra).
 • Gjeneron raporte për Listëpagesat (Payroll) – që llogarisin pagat e punonjësve dhe gjithë sigurimet dhe taksat e nevojshme për ta.
 • Monitoron transaksionet rutinë siç janë pagesat e përmuajshme për Utilities (qeratë, telefonia, interneti, energjia elektrike, etj.)
 • Përllogarit dhe kryen pagesat mujore për taksat dhe tatime.

Eksperti Kontabël

 • Si në rastin e finacierit në kompanitë e Retail-it, eksperti kontabël është një rol i jashtëm.
 • Çdo kompani e mesme dhe e madhe, ka nevojë për një Ekspert i cili të kontrollojë (auditojë) dhe aprovojë raportet financiare të saj, në mënyrë që të konfirmojë se kompania ka llogaritur saktë detyrimet e saj për tatimet dhe taksat.
 • Për këtë arsye eksperti kontabël merr nga Menaxheri i Financës gjithë informacionin e nevojshëm dhe realizon kontrollin e raporteve.

Këto ishin dhe rolet kryesore në një biznes të mesëm/të madh.

Këtu kemi arritur në përfundim të pjesës së dytë.

Një hyrje e shkurtër çfarë na pret në pjesën e tretë dhe fundit

 • Cilat janë produktet e IMB?
 • Si jepen zgjidhje për secilin rol?
 • Si do e krijoni një Lead? Dhe detajet e detyrës.