Paketat Alpha

PaketaNew
fatura.alpha.al
ShitjeStartStart+BusinessGroup
Çmimi1100 lekë/ muaj
pa limit përdoruesish
1700 lekë /muaj
për përdorues
4000 lekë /muaj
për përdorues
4600 lekë /muaj
për përdorues
6000 lekë /muaj
për përdorues
9500 lekë /muaj
për përdorues
AbonimMujorVjetorVjetorVjetorVjetorVjetor
Hostim në Google CloudE përfshirë1400 lekë /muaj2700 lekë /muaj 2700 lekë /muaj2700 lekë /muaj2700 lekë /muaj
Support me HelpDesk.alpha.alE përfshirëE përfshirëE përfshirëE përfshirëE përfshirëE përfshirë
New Seanca Pune Live (1 Orë)Jo1 Seancë /muaj2 Seanca /muaj2 Seanca /muaj2 Seanca /muaj
Modul Shitje & Blerje Fatura Shitje
Fatura blerje
Fatura shoqëruese
Modul Magazina
Modul Arka & Banka
Modul Klientë & Furnitorë
Modul Kontabilitet
Modul Raporte
Modul Qendra KostoOpsional
Modul ListëpagesaOpsional
Modul AseteOpsional
Modul ProdhimOpsional
Ndërmarrje/Nipt11111Pa limit

Shërbimet e veçanta

Shërbimet e veçantaImplementim & Support
nga Partner i dedikuar
Support & Integrim
për Programet e vjetra
New
Seancë pune Live
me Partner të dedikuar

Tarifa
2700 lekë
ora
60000 lekë
+ 2700 lekë /ora
10 700 lekë
ora

Kuotat e Përdorimit

Funksionet e veçantaKuota falas Tarifa
(aplikohet pas kuotave falas)
Kuota
maksimale
New Rivlerësimi 150 rreshta/ditë 0.024 lekë / rresht
(low traffic 18:00 – 07:00)

0.048 lekë / rresht
(high traffic 07:00 – 18:00)
1,000,000 rreshta / muaj