Çfarë është mbyllja e vitit në programin Alpha?

 

 • Mbyllja e vitit në programin financiar Alpha gjeneron hapjen e vitit të ri (për shembull 2024) dhe kryhet me qëllim që në ditët e para të Janarit të regjstroni shitjet për vitin 2024.
 • Ajo konsiston në transferimin e gjëndjeve mbyllëse në fund të vitit si gjëndje fillestare për vitin tjetër .
 • Mbyllja e vitit gjeneron një fletë kontabël e cila mbyll të gjitha llogaritë e klasës 6 dhe 7 tek llogaria e rezultatit të vitit ushtrimor (109).

 

 

Si mbyllet viti në Alpha?

 

Hapat për mbylljen e vitit janë:

 1. Shkoni tek KonfigurimeVitet. Tek dritarja të përgjithshme zgjidhni vitin (psh. 2024) që do mbyllet.
 2. Më pas klikoni Mbyll Vitin. Viti i mbyllur mund rihapet sërisht nëse doni të bëni ndryshime të tjera. Për ta rimbyllur përseritet e njëjta procedurë.

 

Përse ka dy mënyra për mbylljen e vitit?

 

Veprimet për mbylljen e vitit në programin Alpha mund të bëhen në dy mënyra:

 • Mbyllja e vitit pa azhornim, ose ndryshe mbyllje e thjeshtë, përdoret kur llogaritë e planit kontabël janë me të njëjtën monedhë si monedha bazë Lek.
 • Mbyllja e vitit me azhornim (të llogarive në valutë të huaj), përdoret në rastet e veçanta kur llogaritë e planit kontabël janë në monedhë të ndryshme nga monedha bazë Lek si për shembull në valutë të huaj Euro.

 

Si të shihni raportet e kontabilitetit të vitit të mbyllur?

 

Nëse dëshironi të shihni një nga raportet e kontabilitetit të vitit të mbyllur:

 1. Tek menuja RaporteKontabiliteti – Zgjidhni Ditarin e Kontabilitetit.
 2. Filtroni me datë dokumentiViti ushtrimor. Regjistrimet në Ditarin e Kontabilitetit janë të organizuar në bazë të transaksioneve të kryera dhe të renditura kronologjikisht. Nëse doni që në listën e këtyre veprimeve të shfaqet dhe veprimi i fundit i mbylljes së vitit:
 3. Çekoni tek filtrat e avancuar filtrin me mbyllje viti aktuale.
 4. Klikoni butonin Shiko dhe menjëherë në ditarin e kontabilitetit do të rreshtohet veprimi i fundit i mbylljes së vitit ushtrimor.

 

Si bëhet mbyllja e vitit me azhornime të llogarive në valutë të huaj?

 

Mbyllja e vitit me azhornime kërkon fillimisht azhornimin e llogarive në valutë të huaj dhe më pas gjenerimin automatik të vitit pasardhës.

 1. Logohuni  në program dhe zgjidhni  vitin 2024 që do të mbyllet.
 2. Regjistrohet një kurs i datës së fundit të vitit.
 3. Azhornohen llogaritë e klientëve dhe furnitorëve.
 4. Azhornohen llogaritë e tjera të planit kontabël.
 5. Ndiqen 3 hapat më sipër për mbylljen e vitit.

You May Also Like